Oferta edukacyjna

 Nasza oferta...
 
Oferta edukacyjna
         Metody pracy
         Specjaliści
         Zajęcia dodatkowe
 
Oferta edukacyjna
Działalność edukacyjno-wychowawczą prowadzimy zgodnie z obowiązującą podstawą programową i jej zaleceniami.
 
W ramach podstawy programowej prowadzimy naukę języka angielskiego dla wszystkich dzieci. Nauka prowadzona jest w formie zabaw i zajęć naturalnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, przez zatrudnianych przez Przedszkole nauczycieli-lektorów posiadających kwalifikacje do nauczania języka obcego.

Od roku szkolnego 2021/2022 najmłodsze przedszkolaki, dzieci 3 i 4-letnie, biorą udział w projekcie "Dwujęzyczny przedszkolak"
Założenia programu można znaleźć TUTAJ
 
Nasze przedszkole wyróżnia się troskliwą opieką, rodzinną atmosferą oraz wychowaniem dzieci w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji połączonym z promowaniem zdrowego stylu życia, czego dowodem jest nadanie w 2007 roku przez Małopolskie Kuratorium Oświaty, jako jednemu z pierwszych w Krakowie przedszkoli 
Certyfikatu przynależności do
Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
  
Każdego roku podejmujemy wiele inicjatyw związanych z kształtowaniem u dzieci właściwych postaw, nawyków i umiejętności.
Otrzymaliśmy przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytuł: Szkoły w Ruchu
Wychowankowie nasi uczestniczą w akcjach i przedsięwzięciach ogólnopolskich, lokalnych oraz wewnętrznych, 
organizowanych przez naszych nauczycieli.
 
Nasza aktywność i skuteczność prowadzonych działań potwierdzana jest certyfikatami, dyplomami i wyrazami uznania
Szczególny nacisk obok działań proekologicznych i prozdrowotnych, kładziemy na tak trudne dla dzieci obszary jak wychowanie patriotyczne oraz uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych.
 
 
Personel przedszkola dba o indywidualne i podmiotowe traktowanie wychowanków.
Kadra pedagogiczna posiada pełne, wymagane kwalifikacje i pracuje z dziećmi skutecznymi, atrakcyjnymi i niestereotypowymi metodami, takimi jak:
 • Metoda Planu Daltońskiego
 • Metoda wczesnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
 • Elementy metody prof. Lwa Wygotskiego z programu „Klucz do uczenia się”
 • Elementy metody dobrego startu prof. Marty Bogdanowicz
 • Elementy metody prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej rozwijania zdolności umysłowych dzieci wraz z ich edukacją matematyczną 
 • Elementy metody M. Montessorii,
 • Elementy metod gimnastyki twórczej C. Orffa i R. Labana
 • Elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Elementy metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
 • Elementy metody D. Dziamskiej "Edukacja przez ruch"
 • Elementy kodowania
 • Sensoplastyka
Metody te umożliwiają dzieciom bezpośrednie działanie, odkrywanie i przeżywanie.
 
Zajęcia edukacyjne w jakich uczestniczą dzieci zapewniają dzieciom prawidłowy i wszechstronny rozwój.
Przedszkole wdraża dzieci do bezpośredniego obcowania z kulturą i sztuką poprzez organizowanie różnorodnych imprez na terenie przedszkola oraz wyjazdy poza jego teren.
Proponujemy dzieciom:
 • spotkania integracyjne, festyny rodzinne,  "Andrzejki", pielęgnowanie tradycji świątecznych "Wigilia" i "Śniadanie Wielkanocne, Bal Karnawałowy
 • wyjazdy dzieci na wycieczki w "Zielone Miejsca".
 • wyjścia do teatru, kina, poznawanie zabytków naszego miasta.
 • 1 raz w miesiącu na terenie przedszkola organizowane są spektakle teatralne dla dzieci w wykonaniu profesjonalnych aktorów 
 • spotkania warsztatowe typu: ceramika, spotkania z przyrodą, warsztaty kuliarne, robotyka itp

 

Specjaliści
Aby stymulować indywidualny rozwój naszych wychowanków a także udzielać wsparcia dzieciom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach, zatrudniamy specjalistów:
 • logopedę
 • psychologa
 • pedagoga specjalnego
oraz współpracujemy z Krakowskimi Specjalistycznymi Poradniami Psychologiczno Pedagogicznymi.
Specjaliści prowadzą zajęcia w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe informacje nt. pracy specjalistów znajdują się w zakładce: Dyżury specjalistów
 
Zajęcia dodatkowe
(szczegółowy harmonogram zajęć - w zakładce "zajęcia dodatkowe")
 
Zapewniamy warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności dziecka, dbamy o rozwijanie jego inwencji twórczej poprzez organizowane w godzinach popołudniowych bezpłatnych, międzyoddziałowych zajęć dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli naszego przedszkola.
 
W roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolu prowadzone są przez specjalistów następujące zajęcia dodatkowe:
- szachy
- rytmika
 - religia 
- j. angielski prowadzony jest w każdej grupie w ramach obowiązujących zajęć
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
              
 
 
 
 DO GÓRY