Prawo wewnętrzne

Statut Samorządowego Przedszkola nr33 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola 
 
Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nie mogącej zapewnić jej bezpieczeństwa
 
 
 

Procedura bezpieczeństwa w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego

 

PRAWO WEWNETRZNE DLA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

Regulamin Pracy

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
           Zał. nr 1 do regulaniu wynagradzania
           Zał. nr 2 do regulaniu wynagradzania

Transport - umowa na najem autokaru finansowany z WRD (przelew)
Transport - umowa na najem autokaru finansowany z funduszu Rady Rodziców


Regulamin Rady Pedagogicznej

Procedura "Niebieska Karta"

Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizacja wsparcia i pomocy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Roczny plan pracy przedszkola

Plan nadzoru pedagogicznego

Harmonogram rad pedagogicznych

Arkusz analizy pracy własnej