Porządek dnia

 PORZĄDEK DNIA
  
 

                                        

Witamy od godziny 6.30 

 

PRZED ŚNIADANIEM
Podejmowanie zabaw indywidualnych lub w małej grupie, wynikających z własnej aktywności i według własnych pomysłów. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych - nawiązywanie i podtrzymywanie przyjaznych relacji z rówieśnikami.

Wdrażanie do samodzielności - pomaganie w porządkowaniu sali, pielęgnowaniu roślin, dbałości o estetykę otoczenia oraz o higienę osobistą.
Wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz rozwijanie zdolności, obserwacje pedagogiczne. Rozmowy planowane i sytuacyjne.
Zabawy integrujące grupę i ćwiczenia poranne rozwijające sprawność ruchową.

Czynności samoobsługowe i higieniczne.

 

8.15    ŚNIADANIE

Nauka właściwego zachowania się przy stole, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

PO ŚNIADANIU

Czynności organizacyjne i porządkowe.

Zabawy i zajęcia edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela, wspierające rozwój umysłowy, emocjonalno – społeczny, twórczy oraz fizyczny dziecka, w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego. Tematykę i cele zajęć nauczyciel dostosowuje do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci w poszczególnych grupach wiekowych.

 

DZIECI MŁODSZE                            DZIECI STARSZE
od godziny 10.00                                  od godziny 10.15

Podejmowanie zabaw wynikających z własnej aktywności, doskonalenie umiejętności podtrzymywania przyjaznych relacji z rówieśnikami.

Zaspokajanie potrzeby relaksu i ruchu na wolnym powietrzu. Zabawy i gry terenowe, zabawy na przyrządach.

Udział w spacerach, wycieczkach, zabawach indywidualnych i zespołowych.

Wdrażanie do przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa, koleżeństwa i kultury bycia.


11,00-11,30  DRUGIE ŚNIADANIE
 

Nauka kulturalnego spożywania posiłków, nabywanie wiadomości dot. zasad zdrowego żywienia i jego znaczenia dla prawidłowego rozwoju.

 

PO II ŚNIADANIU
DZIECI MŁODSZE
Doskonalenie umiejętności samoobsługowych w zakresie rozbierania i ubierania się.
Odpoczynek, rozładowanie stresu i napięcia przy muzyce relaksacyjnej, słuchowiskach słowno-muzycznych lub podczas słuchania czytanych przez nauczycielki bajek, opowiadań, wierszy

DZIECI STARSZE
Rozbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą poprzez aktywne słuchanie czytanych przez nauczyciela bajek, baśni, opowiadań. Odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości w słuchanych treściach różnorodnych bajek i opowiadań.

Zabawy relaksacyjne i wyciszające.
Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych i zabawach organizowanych w ogrodzie oraz zajęciach dodatkowych.

Utrwalanie i pogłębianie zdobytych wiadomości.

 

14,00-14,30    OBIAD 

Kształtowanie odpowiedniej postawy i zasad zachowania przy stole. Umożliwienie przeżywania radości ze wspólnego spożywania posiłku. Poznawanie nowych potraw, smaków oraz nazw i wartości poszczególnych składników posiłku.

PO OBIEDZIE
Obserwacje pedagogiczne, Prowadzenie zajęć z dzieckiem zdolnym oraz wyrównywanie deficytów poprzez udział w  zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych. Utrwalanie i pogłębianie zdobytych umiejętności.

Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych i w zabawach organizowanych w ogrodzie

 

Żegnamy się o godzinie 17,00