To takie proste!
Samorządowe Przedszkole nr 33
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 Nasza oferta...
 
Oferta edukacyjna
         Metody pracy
         Zajęcia dodatkowe
 
Oferta edukacyjna
Działalność edukacyjno-wychowawczą prowadzimy zgodnie z obowiązującą podstawą programową i jej zaleceniami.
 
Podstawę programową poszerzyliśmy o naukę języka angielskiego dla wszystkich dzieci z wyłączeniem grupy najmłodszej. Nauka prowadzona jest przez nauczycieli-wychowawców posiadających kwalifikacje do nauczania języka obcego, w formie zabaw i zajęć naturalnych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 
Nasze przedszkole wyróżnia się troskliwą opieką, rodzinną atmosferą oraz wychowaniem dzieci w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji połączonym z promowaniem zdrowego stylu życia, czego dowodem jest nadanie przez Małopolskie Kuratorium Oświaty, jako jednemu z nielicznych w Krakowie przedszkoli 
Certyfikatu przynależności do
Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
  
Każdego roku podejmujemy wiele inicjatyw związanych z kształtowaniem u dzieci właściwych postaw, nawyków i umiejętności.
Otrzymaliśmy przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytuł: Szkoły w Ruchu
Wychowankowie nasi uczestniczą w akcjach i przedsięwzięciach ogólnopolskich, lokalnych oraz wewnętrznych, 
organizowanych przez naszych nauczycieli.
 
Nasza aktywność i skuteczność prowadzonych działań potwierdzana jest certyfikatami, dyplomami i wyrazami uznania
Szczególny nacisk obok działań proekologicznych i prozdrowotnych, kładziemy na tak trudne dla dzieci obszary jak wychowanie patriotyczne oraz uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych.
 
 
 
Personel przedszkola dba o indywidualne i podmiotowe traktowanie wychowanków.
 
Kadra pedagogiczna posiada pełne, wymagane kwalifikacje i pracuje z dziećmi skutecznymi, atrakcyjnymi i niestereotypowymi metodami, takimi jak:
 • Metoda M. Montessorii,
 • Metoda Edukacji przez ruch D. Dziamskiej
 • Metoda wczesnej nauki czytania prof. Jagoda Cieszyńskiej
 • Elementy metody prof. Lwa Wygotskiego z programu „Klucz do uczenia się”
 • Elementy metody Dobrego startu prof. Marty Bogdanowicz
 • Elementy metody prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej rozwijania zdolności umysłowych dzieci wraz z ich edukacją matematyczną 
 • Elementy metod gimnastyki twórczej C. Orffa i R. Labana
 • Elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Elementy metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
 • Elementy metody Paula Dennisona
Metody te umożliwiają dzieciom bezpośrednie działanie, odkrywanie i przeżywanie.
W ramach realizacji podstawy programowej prowadzone jest w grupach dzieci 4, 5 i 6-letnich  przygotowanie naszych wychowanków do posługiwania sie językiem obcym nowożytnym(język angielski). Nasi wychowankowie uczestniczą w zabawach, zajęciach i ćwiczeniach prowadzonych w języku angielskim przez nauczyciela naszego przedszkola, posiadającego kwalifikacje na poziomie B2 do nauki języka angielskiego, 2 razy w tygodniu po 0,5 h
 
Zajęcia edukacyjne w jakich uczestniczą dzieci zapewniają dzieciom prawidłowy i wszechstronny rozwój.
Przedszkole wdraża dzieci do bezpośredniego obcowania z kulturą i sztuką poprzez organizowanie różnorodnych imprez na terenie przedszkola oraz wyjazdy poza jego teren.
Proponujemy dzieciom:
 • spotkania integracyjne, festyny rodzinne,  "Andrzejki", pielęgnowanie tradycji świątecznych "Wigilia" i "Śniadanie Wielkanocne, Bal Karnawałowy
 • wyjazdy dzieci na wycieczki w "Zielone Miejsca".
 • wyjścia do teatru, kina, poznawanie zabytków naszego miasta.
 • 1 raz w miesiącu na terenie przedszkola organizowane są spektakle teatralne dla dzieci w wykonaniu profesjonalnych aktorów 
 • spotkania warsztatowe typu: ceramika, "Fizyka dla Smyka", warsztaty mydlarskie, robotyka
Współpracujemy ze specjalistami z Krakowskich Specjalistycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznych, aby udzielać wsparcia dzieciom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach, oraz stymulować indywidualny rozwój naszych wychowanków.
 
 
Zajęcia dodatkowe
 (szczegółowy harmonogram zajęć - w zakładce "zajęcia dodatkowe")
Zapewniamy warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności dziecka, dbamy o rozwijanie jego inwencji twórczej poprzez organizowane w godzinach popołudniowych bezpłatnych, międzyoddziałowych zajęć dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli naszego przedszkola.
W bieżącym roku szkolnym realizujemy
1 innowację pedagogiczną zatwierdzoną przez Małopolskie Kuratorium Oświaty:
- "Akademia doświadczalskich" - badania, doświadczenia i eksperymenty poagające zrozumieć otaczający świat"
 
 
  
 
 
W roku szkolnym 2016/2017 w przedszkolu prowadzone są przez specjalistów następujące zajęcia dodatkowe:
 
- taniec towarzyski 
- szachy
- rytmika
 - religia 
 - gimnastyka korekcyjna 
- papierolastyka
 
 
 
 
 

 
 
 
 
              
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2016-12-19