To takie proste!
Samorządowe Przedszkole nr 33
Strona głowna  /  Prawo wewnętrzne
Prawo wewnętrzne
Statut Samorządowego Przedszkola nr33 

 

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r

Statut Samorządowego Przedszkola 

1.        Podstawą prawną działalności przedszkola jest orzeczenie organizacyjne, przepisy  Ustawy o Systemie Oświaty oraz  Statut Przedszkola.

2.        Przedszkole jest prowadzone przez Gminę m. Kraków.

3.        Nadzór merytoryczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty

4.        Działalnością przedszkola kieruje dyrektor. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

5.        Zapisy do przedszkola prowadzi dyrektor placówki i są one dokonywane na zasadach rekrutacji elektronicznej i w oparciu o kryteria określone w Statucie.

6.        Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy, która jest ustalona przez Organ Prowadzący i przypada na lipiec lub sierpień.

7.        Praca z dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00.

8.        Przedszkole realizuje bezpłatną podstawę programową w godz. 8.00 – 13.00

9.        Szczegółowy rozkład zajęć i posiłków określa ramowy rozkład dnia, dostępny na tablicy informacyjnej dla rodziców

10.     Pracą oddziału przedszkolnego (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego, w zakresie co najmniej obowiązującej podstawy programowej.

11.     W przypadku nieobecności nauczyciela grupy dyrektor przedszkola może zlecić pracę wychowawczo – dydaktyczną i  opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem.

12.      Rodzice zobowiązani są przyprowadzać i odbierać dzieci w wyznaczonych przez przedszkole godzinach.

13.     Po przebyciu choroby trwającej dłużej niż 5 dni, rodzice dziecka mogą zostać zobowiązani przez dyrektora przedszkola, do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o możliwości przebywania dziecka w grupie

14.     Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe lub dzieci ze zdiagnozowaną i leczoną chorobą przewlekłą, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do przebywania dziecka w przedszkolu ogólnodostępnym.

15.     W zajęciach organizowanych na dworze uczestniczą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu.

16.     W sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka, przedszkole powiadamia odpowiednie instytucje.

17.     Rodzice zobowiązani są  do stałego uaktualniania danych dotyczących adresów i telefonów.

18.     Przedszkole prowadzi żywienie dzieci. Stawka dzienna za żywienie ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno - epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w wieku przedszkolnym.

19.     Rodzice ponoszą całkowity koszt wyżywienia dzieci w przedszkolu i mają możliwość wyboru ilości: jednego, dwóch lub trzech posiłków. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu wg zasady: stawka żywieniowa mnożona przez ilość dni nieobecności dziecka w przedszkolu.

20.     Rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola powyżej pięciu godzin dziennie, zobowiązani są do comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości określonej w obowiązującej uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę M. Kraków.

21.      Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powinny być dokonywane do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc.

22.     Dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie wznawiane jest z początkiem każdego roku szkolnego. Dyrektor zawiera umowę z firmą ubezpieczeniową w porozumieniu z Radą Rodziców. Koszt ubezpieczenia ponoszą rodzice.

23.     Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

24.     Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji przedszkola określa Statut oraz stosowne regulaminy i procedury postępowania dostępne do wglądu w kancelarii przedszkola.

 

Regulamin wycieczek
www.img.blizej.info/przedszkole-33/regulamin-wycieczki.pdf
 
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola 
 
Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nie mogącej zapewnić jej bezpieczeństwa
 
Procedura postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia i życia dziecka
www.img.blizej.info/przedszkole-33/procedura-3.pdf 

Ostatnia aktualizacja: 2017-09-04